Cheat Codes for All-Star Baseball 2004

Platform: Action Replay MAX

45 Codes Found 
 1. (M)

  5PK7-HNBF-ZGRF4
  63A0-WTN4-KUZ0E
  VKUW-K0RU-4E8PG
 2. Have Infinite Pack Points

  4VFG-HMCX-9X1MZ
  AZR8-NKW5-3V1PW
 3. Gold Medal In Scenario 1

  KEFV-4NMW-0QBCA
  RNEE-2A0B-28WBZ
 4. Gold Medal Codes

  0RN8-C7DU-21NAA
 5. Gold Medal In Scenario 2

  W6PM-DWX1-0YZNW
  J7K0-2H7D-NH5MM
 6. Gold Medal In Scenario 3

  X3N1-ZFMR-3Y6Q7
  TDTD-ZJ84-UGV4A
 7. Gold Medal In Scenario 4

  0945-AX7J-C7GK1
  QNHN-Z4VH-40AH2
 8. Gold Medal In Scenario 5

  6U64-MAYQ-H76AZ
  BR3K-4YUD-1R5WG
 9. Gold Medal In Scenario 6

  WC42-9Z0R-88157
  GBWQ-RRHR-F116K
 10. Gold Medal In Scenario 7

  0143-FTFW-DG2TJ
  0U9C-FD99-YJB2Y
 11. Gold Medal In Scenario 8

  NHAG-5133-M93C4
  3GT1-T0E7-6CZ3N
 12. Gold Medal In Scenario 9

  QM1Y-DE3Q-QF47T
  FA8H-DFA4-GP89A
 13. Gold Medal In Scenario 10

  Q8QF-FUHK-G2R32
  1Y0P-HN64-UGKTJ
 14. Gold Medal In Scenario 11

  99DJ-CQNM-R9QVH
  7MAU-ZRVK-0NHN5
 15. Gold Medal In Scenario 12

  9ZNY-2NG5-26W9W
  NJBV-VMGW-QJUPX
 16. Gold Medal In Scenario 13

  E8U4-FBJW-AXR6Q
  8K9T-GUH3-CMDKK
 17. Gold Medal In Scenario 14

  BTZ4-96CZ-MZWC2
  0JWK-EWHQ-5TBGT
 18. Gold Medal In Scenario 15

  ZWHK-CBUT-GDUYN
  7Z2W-K2PK-D13HR
 19. Gold Medal In Scenario 16

  JNAN-ZFHJ-MGA87
  MU3D-AB3Y-6A6F4
 20. Gold Medal In Scenario 17

  AG5X-6469-4220B
  PJ0U-TJGJ-ZD5TU
 21. Gold Medal In Scenario 18

  Z76Z-3719-M7Q0F
  MA23-R9XU-R22QC
 22. Gold Medal In Scenario 19

  R7J5-5PVE-341KA
  CJJD-NRJN-ZYJG8
 23. Gold Medal In Scenario 20

  4JW3-55RJ-RW3D3
  2TVG-UK19-CWJAB
 24. Gold Medal In Scenario 21

  79HV-00M5-GAWMD
  N07K-QQR4-2T17Q
 25. Gold Medal In All Scenarios

  HDK1-Z1W6-21DX4
  K60T-Z4CW-WKCXT
  22RJ-1G8Y-EG465
  R5WX-X8Z9-2PUU2
  1YWZ-HCUZ-FYQUH
  9CXV-RF1W-N5XAB
  N07K-QQR4-2T17Q
 26. All Cards Have Infinite Usage (a)

  ZHF7-YYY3-5NJCU
  X1BP-G0EU-0EUUT
  62P1-Y6A7-YN8B2
  CQWF-YGA5-X5AZ2
  DJE0-XZ9K-CD1E7
  WE6D-H2E4-HVYZW
  F6AK-MQ2C-XKVVK
  59EZ-HAN7-NGJFF
  4XWE-KBR1-Y247G
  XTEH-JGHK-UUR09
  83HF-PU6F-867CD
  2947-V91N-RTZYK
  NKVA-2B55-MPBQ5
  523B-D31B-8PGZN
  6TQC-0UF5-AWE8N
  E222-JJ9N-DD02H
  9VMH-ETVZ-KJRAJ
  A07J-N0F0-QMCQA
  JAT7-3T5C-2213A
  WEY1-HHDF-YAKMT
  36PN-980W-H4VAD
  RZ7Q-YZ6T-UTQQR
  Y660-KE5E-F9PUZ
  91YZ-4NX0-VUJD0
  BU8G-J031-ZBNCH
  NJZ2-9TK4-4CTRV
  UT2X-5NMZ-UH3BD
  Z328-KZPW-J6DWN
  Z5QC-WK71-RHWDG
  JUWF-PTC5-WEZEM
  P1YA-D8K7-HDB2D
 27. All Cards Have Infinite Usage (b)

  7Z6Q-HD64-2R2QF
  NB71-7ZWZ-UCFK5
  794V-EFFA-H4TH8
  ABFM-2UWY-KWPAB
  7BWN-M640-K6678
  31MU-R3NV-TBJZ3
  XNXQ-6U10-7XU0E
  0P3Z-C0T2-ZX3TR
  ZXU6-0WPG-V7875
  5KT7-EJAU-7VMT8
  CPB2-7K3D-HK6AB
  JH5W-46DF-BCYN1
  XG02-YKDN-C8JW4
  RDKB-FXTT-9FGVM
  YHYT-DUHK-CRC8P
  5Y4W-EQC6-UNQ8X
  9YTP-GV7Z-J59WC
  YQCC-YJZZ-YNVBJ
  4U1J-8H0W-AG16Z
  0KRQ-8DFK-XDB3C
  50HX-UTPJ-MWN0B
  267C-W4A4-FDNUH
  8P61-V1MW-5RKTW
  A1Z6-J5X3-DX302
  Y2AT-BZYQ-7VN55
  V35B-8KVF-4RKJB
  9HQB-MCBD-70EVZ
  8VXC-V7Q8-DU8ZN
  TFN2-Z4FZ-RGAXZ
  HMCQ-QXYD-3XEMA
  QVVK-GJ48-3DNVM
 28. All Cards Have Infinite Usage (c)

  KDKT-1Z35-V71E4
  PFU2-QWAB-6ZG2Y
  VZY2-7P0C-VVVDK
  8EMY-B8HP-5XUVA
  F2NZ-UVRQ-D9DJR
  8BR4-55P5-P1FGT
  23VX-FEDN-50DJU
  AD2C-RXJ3-AFB23
  62U7-TWHJ-JPTVK
  TGKP-MP6V-823EF
  H6UD-PV59-XXCVT
 29. In-Game Cheats

  6HD5-92ZE-0X4BR
 30. Max Height

  0GRV-7QAZ-4G722
  75GK-YRKG-FZV82
 31. Minimum Height

  HFPE-MM8Q-K06GE
  C47K-JJY7-YQ1JE
 32. Max Weight

  JR19-U63G-GWQDR
  HDWP-PK8G-QG5QM
 33. Minimum Weight

  N97Z-R6HZ-WNAWU
  TT7D-EVY0-YA7V6
 34. Hockey Helmets

  P02M-X0D0-5V5UF
  1MBM-2834-3X9QZ
 35. Stickball Bat

  VTQT-6NDA-FFR8T
  B6ZH-NVM2-BGD08
 36. Aluminum Bat

  WJY5-MH3Z-PKDPC
  85N9-1PPZ-GBD3P
 37. Backwards Hats

  4KCQ-784E-QMWEX
  WPGR-W00C-H9RX5
 38. Football Helmets

  V3RP-U8Q7-6FCMA
  PZGR-3UJ0-3QNKJ
 39. Bobble Heads

  KR71-NCAH-Q768F
  1J36-MN5P-PY2YE
 40. Big Feet

  XKX2-2215-APEJU
  WNG4-WXNT-7F0Q9
 41. Big Legs

  0MR3-RR52-5H3JW
  09FQ-F2TD-12QU6
 42. Big Arms

  9UCJ-EQDA-UNEPD
  GJ5Y-M148-PU1X8
 43. Big Hands

  NUN2-G5P3-0BDTZ
  CKKQ-7KXR-70DRY
 44. Paper People

  90NG-8006-BTP6R
  JQ7V-AD1X-EE4QF
 45. Overtime Broom

  DXQU-QX71-EQGDD
  NGQK-4H98-W57YK