Cheat Codes for All-Star Baseball 2004

Platform: GameCube

15 Codes Found 
 1. (m)

  TRZQ-F12R-KP843
  3784-H897-BK002
 2. 1 Strike To Out

  VM5Y-3FTG-9Z4RQ
  2PQN-G7AZ-2X10R
 3. 1 Ball To Walk

  0WBT-CCRT-69UDC
  UAPC-5PCU-M03NG
 4. Create Super Tall/Short Players

  561D-JBYY-9CRPR
  WHRT-A4C1-Z0NNU
  4TAH-AFNV-RBDNV
  5Q18-WU7A-QPZJ7
  K31A-5V8G-C9CQY
 5. PAUSE AND PRESS BUTTONS:

 6. R+D-Pad Up Home Score 99

  332Q-X8MD-43BE0
  9D6F-NYUY-X5623
  XNPU-W0N2-7U5BB
 7. R+D-Pad Down Home Score 0

  P414-9UPZ-27XB0
  D0RD-H897-U8Y8B
  GQA7-8R05-GX80G
 8. R+D-Pad Left Away Scores 99

  NCD3-CNU6-J4VTQ
  EZU4-QURD-ZEK80
  2QUA-P8NY-HB322
 9. R+D-Pad Right Away Scores 0

  PRXE-JJ7G-FTXU5
  JBE4-MKJ4-V90C2
  G72N-NE86-3KWC4
 10. L+A 3 Strikes

  700K-5B2C-YNDDN
  XZBK-4ED7-E2RNH
  D4BJ-7H6R-5FDE5
 11. L+Y 0 Strikes

  HBHT-77BW-1R4RC
  R2YK-TB2Y-TJT9W
  HGKF-M5TK-H3V0Q
 12. L+D-Pad Down 4 Balls

  GCBN-CM2Q-M2XYT
  C8RD-JMMW-7V4V8
  PK1Q-VGM6-RY4U5
 13. L+D-Pad Up 0 Balls

  9AAV-DRRQ-9TQEW
  M9F0-8PWM-AVB1N
  4VK5-TECZ-XU0D2
 14. L+D-Pad Left 3 Outs

  WT0A-ENBM-7KY75
  EQKE-04D6-Y9GFC
  2YN1-TEZW-3PJ39
 15. L+D-Pad Right 0 Outs

  BETF-Z656-C868J
  03RQ-4TWU-ATX29
  AWWA-C7RK-PA73H