Cheat Codes for Final Fantasy X

Platform: Action Replay MAX

315 Codes Found 
1 2 3 4
 1. (M)

  RWWY-W5QR-8MA82
  CZEU-6Z2K-11RAY
  AYUU-N20U-GRFRM
 2. Infinite Gil

  HNZZ-FMR7-P8Y2W
  8FQG-KPKR-BYZ8M
 3. Airship Open

  N4F1-UBHP-AKYRU
  BWN6-AR0R-PVRQH
 4. Enemies Drop 8 Items

  150N-2PCJ-B3H01
  054R-C0MB-1EXNG
 5. Al Bhed Translated

  AQA4-PQ40-C94Z1
  FBJK-3TC3-F76Q5
 6. Low AP

  V351-WA5M-5Q237
  CXM8-1RHN-1PHW9
  0Q2Q-Q8E3-3GZQ4
  UY0E-FATH-87GQJ
  JGG4-CBCU-BPGV6
  04DG-8TGD-B2YG9
  XH4P-D1X1-2XW9K
  09AU-8D1X-HJEFN
 7. All Key Items

  MVA4-8XFB-QHC1H
  CYB4-5CZQ-6X18E
  BAM8-CDRD-8A5PQ
  XT8D-MMT6-RB28E
  2VZK-T3UJ-KUNUE
 8. All Overdrives

  1RMZ-6HP4-WKHQ5
  F9XH-E28W-Y81WD
  R4EE-PFDN-HAC6A
  4KBP-N2VD-66NQA
 9. No Random Battles

  EHZP-CMX0-852UF
  YHNM-8MKP-NDA7P
 10. Infinite Item Use

  BXM6-F2X6-PPGE3
  PAUP-5UU6-PEPEB
  4WBD-54XW-FWNPG
 11. Watch The Ending

  C8DE-CRNA-E92GN
  N758-G578-EP3ZK
  PZHZ-1GYK-J7DY6
  Hold Select whilst loading a save to activate
 12. Character In Party Codes

  WGE5-GTVH-Z1N9Q
 13. Yuna

  ZCJ8-U4BY-GDDGB
  8UQH-1851-EZQPC
 14. In Party

  4T4W-B31R-TUU13
  TX48-EQD7-ZM3XW
 15. Not In Party

  HRD2-XN3A-X7ZKH
  5ATB-76CP-T1KV7
 16. Auron

  8H3D-DTA7-AAE8B
  8UQH-1851-EZQPC
 17. In Party

  Z3AN-JMNQ-DCWBY
  ZAM9-NG2W-T8B8G
 18. Not In Party

  NH33-UF4B-WYJ2J
  PKHB-TTD4-A59DH
 19. Kimahri

  66JD-21VY-Q4EDY
  8UQH-1851-EZQPC
 20. In Party

  KMHU-9KTC-YU12N
  ZFZ2-QZUW-MGYNR
 21. Not In Party

  F262-ND38-537D7
  06NA-YTG1-Q85ZQ
 22. Wakka

  T19C-AFM9-AWRC1
  8UQH-1851-EZQPC
 23. In Party

  2VXR-0EPB-JGHTY
  B614-XJ66-KKZPB
 24. Not In Party

  170H-61UD-PHDCZ
  X5EJ-G0FJ-B2NAT
 25. Lulu

  BC5F-PMRX-CJVZW
  8UQH-1851-EZQPC
 26. In Party

  N06V-XARR-8P814
  Q1MG-KN6T-Z8PTT
 27. Not In Party

  J261-XQXD-C36K9
  DNHH-RR8V-72GH5
 28. Rikku

  XPNJ-AHG6-8ZE1Z
  8UQH-1851-EZQPC
 29. In Party

  71RT-ARGA-Y1M9D
  9Y8M-B5N5-KGAH1
 30. Not In Party

  2254-ZVD8-9GQRP
  75G6-XU49-2E2FT
 31. Seymour

  YT38-YJED-0F897
  8UQH-1851-EZQPC
 32. In Party

  UZNG-KEE9-QTJUB
  ZCMP-F1AC-6YGPU
 33. Not In Party

  GR8D-H3BD-ZQFR9
  710E-EBXB-PWT8H
 34. Aeon In Party Codes

  093Z-Z98K-WJT1G
 35. Ifrit

  NMCF-RDQ4-G1XNY
  8UQH-1851-EZQPC
 36. In Party

  ZEU6-DZ7Z-DM9EP
  6FPC-FEG3-2KACD
 37. Not In Party

  30H8-EJ8U-8Z0MH
  9PAB-4C67-FJXF5
 38. Ixion

  J3JM-Q8GH-5Q14M
  8UQH-1851-EZQPC
 39. In Party

  TJBW-HN3G-0YU8B
  KGN3-82BJ-0UGN8
 40. Not In Party

  U4D4-AQDF-2B1K8
  V45G-MR6J-DTMQ0
 41. Shiva

  W4NJ-WY00-QZH1H
  8UQH-1851-EZQPC
 42. In Party

  Z6NE-U161-YH65Q
  94TR-H783-MMGH8
 43. Not In Party

  R6H8-YT7B-YRZQU
  BRDE-50JT-KUG3Z
 44. Bahamut

  1NQR-U6ZY-GBMPT
  8UQH-1851-EZQPC
 45. In Party

  3RBG-VG34-AAHQ9
  T2D4-6P0G-ZW6GT
 46. Not In Party

  J8X8-415X-MTC61
  XT9Q-1558-X31FY
 47. Anima

  5XMB-X4JY-H1HAG
  8UQH-1851-EZQPC
 48. In Party

  C93E-11V3-WCKUH
  J2CF-JGXT-MX25Q
 49. Not In Party

  Z5XB-B67B-DCFUP
  7F9T-GC8U-KWMV8
 50. Yojimbo

  3M4H-AYAB-8QXUQ
  8UQH-1851-EZQPC
 51. In Party

  D9PG-QN88-M7BAR
  KQ49-B23C-ZCRRP
 52. Not In Party

  EREE-YDYK-RK09R
  X6DB-BUUT-PEWF1
 53. Cindy Magus

  QDKX-ZTCV-X4VJ1
  8UQH-1851-EZQPC
 54. In Party

  C8HK-W41W-VW278
  60X4-HX5J-1MYZB
 55. Not In Party

  J0WP-FA68-Y6VDF
  MAER-KH7U-NVDV0
 56. Sandy Magus

  4BCM-11XU-P1MAZ
  8UQH-1851-EZQPC
 57. In Party

  2BUK-TKYZ-EFEB3
  459F-QDGW-3BMR2
 58. Not In Party

  8BFZ-F1U6-CKQAJ
  K2ZM-YPUT-NTD1R
 59. Mindy Magus

  7TP0-WUKF-7HYRD
  8UQH-1851-EZQPC
 60. In Party

  71NQ-WG5A-YY5WJ
  CPG4-CU5M-NPKB3
 61. Not In Party

  TQ89-9GD8-J4GDQ
  FGHR-767D-D7NZH
 62. Character Stat Codes

  DZFY-B4GR-TND63
 63. Tidus Codes

  E22U-36WK-68C3P
  JB9E-91K0-74840
 64. Infinte HP/MP

  6YA6-3715-CBE06
  CD2F-36Y0-JM9X9
  UWVF-Q2NZ-QE5YM
  RJWK-QHBC-4UNN4
  2WNB-Z3PE-7Z1BZ
  RRXW-CVQ4-BKG1V
  DK17-7A0T-Z05F8
  EFQ3-TJZY-W3J4E
  8958-93UC-X7YU1
  32RU-GB6J-3KGJ6
 65. Super HP

  G2PP-R66H-8EMYQ
  3RVX-RY6Q-9N0KX
 66. Full HP

  741D-3UMT-2P51W
  Y6VX-A6R4-X65Z5
 67. Super MP

  PQMC-NA0M-4QH4R
  XCQ1-BC7N-MTRNR
 68. Full MP

  QRP9-NK99-JU29E
  WN33-DP1T-DXN7P
 69. Max Stats

  XQW7-77Q6-0NR51
  CHZQ-X3N2-30CYW
  BKXQ-VG5M-X70ZT
  27WZ-TKCN-Q3GJF
  8TYU-UVQJ-2Q1YQ
 70. Max Sphere Level

  6WCV-D49Y-GKNRX
  K457-KD2E-3NUJW
 71. Max Overdrive

  H92V-V8WE-HVPK0
  F04V-M7V1-VZEK6
 72. All Skills

  U2UY-RQG9-54KHC
  GJ6A-EHQ3-X7H8X
  BC47-VVDR-HWFBV
 73. All Specials

  7APC-4BTE-BJQCE
  YJV1-6356-71B6C
 74. All Black Magic

  TME0-Y75X-8FMHM
  72JG-UUBT-64NF7
  F0JQ-3B5W-RA3RX
 75. All White Magic

  RCTZ-XTK3-KTXPE
  P4GU-PJAP-T0PZB
  B304-2DNE-09BCK
  2QB8-WWR6-KBEFV
 76. Yuna Codes

  GY3N-Y4NE-J07FV
  JB9E-91K0-74840
 77. Super HP

  4JNW-V4XD-ZNTA9
  C50V-DU9E-R2E6E
 78. Full HP

  YN4H-33TQ-KQTM2
  2E45-XWWY-YCG1B
 79. Super MP

  3A5Z-AX76-Z79UB
  UW0A-VH0W-D0UQN
 80. Full MP

  FQB7-YND2-93FQK
  H01B-9EZ4-5K3K2
 81. Max Stats

  905Y-3CT1-BJ8B1
  WHYM-8EK1-N2Z5Q
  1X7J-MQFF-A3U19
  Q1HN-852X-UCYRG
  BVNM-CNA3-DAQ6Q
 82. Max Sphere Level

  NZQ0-D2HX-BQ043
  NKXB-2MAN-7KZ1G
 83. Auron Codes

  T0QT-A0JK-9BZK5
  JB9E-91K0-74840
 84. Super HP

  UECW-4BNN-J0G8K
  6AGP-UJK0-2XGRR
 85. Full HP

  Y954-AZX6-J6FHH
  JTNP-TRKB-931XU
 86. Super MP

  R6GV-1V4H-2WM9T
  672U-JQ7X-0UJ40
 87. Full MP

  G6XB-TT6H-V20EA
  A1KG-FA0T-TAP18
 88. Max Stats

  QRQY-ZKCD-XGWRT
  F064-R5NJ-D0XBM
  JV14-1NEK-GFH34
  9NF1-89GW-XE8C7
  ZAA2-M3NG-2NQKZ
 89. Max Sphere Level

  3YYD-ZRE6-YA0FW
  FF0E-QBJ9-MTYUQ
 90. Kimahri Codes

  JB64-HZ3X-QJ38X
  JB9E-91K0-74840
 91. Super HP

  PEDW-Y5BZ-Z14D3
  0MA0-K3V8-3EM6E
 92. Full HP

  JU4G-2TPH-RG3BA
  CG0K-A3RN-065V7
 93. Super MP

  MHEB-521A-HD5G6
  5M83-KUX9-YD5RR
 94. Full MP

  H00N-7QVB-591TW
  R87E-2M2Y-P579T
 95. Max Stats

  P1XQ-77YY-3G30P
  ZPEY-V6FG-251C6
  MGWX-X4QV-6Q4D7
  7XWW-E35D-2RX0C
  84TR-K576-7682F
 96. Max Sphere Level

  R24U-2VKK-4EN10
  430J-WVFJ-DPP19
 97. Wakka Codes

  CE2F-8BNF-JQNQ6
  JB9E-91K0-74840
 98. Super HP

  2A5A-1QNG-8UJH0
  F7JP-UMQ0-A3J3N
 99. Full HP

  BPR1-VTNP-17WDF
  C89F-NMNG-G4MJQ
 100. Super MP

  EERE-R89D-NW39B
  0EW4-9AMF-0EYRR