Cheat Codes for Monster Jam Maximum Destruction

Platform: Action Replay MAX

83 Codes Found 
 1. (M)

  5449-2804-G9921
  47TQ-C87D-HE1FM
  RPE8-AV44-84RQT
 2. Dead AI

  N2EP-RJ7N-20NH9
  VWX6-MYGH-4YE44
  U0K5-PNWY-4YX6V
  KV11-Y5EM-DHFK0
 3. Money Codes

  ZUFU-XJ5M-YUNFW
 4. Infinite Money

  ZQCC-JV1U-B7TWP
  W2ZR-KC9E-JQZW8
 5. Never Have More Than 100000 Money

  ATYA-EH68-ABPC2
  UVEA-YYXE-0F2XF
  W4MA-47HY-2M7MY
 6. Never Have More Than 50000 Money

  ETE5-46WR-8FFJJ
  V38H-EHCE-2AJ65
  TEFQ-NUKY-BRAE7
 7. Never Have More Than 10000 Money

  TK36-0Y01-08MCR
  6YTX-YB3V-P98UU
  2FA6-FMT6-38P8E
 8. Never Have More Than 5000 Money

  D8KG-NVB9-T10ZW
  MN8Y-142T-AH7G6
  3Q7X-05YB-2Y645
 9. Never Have More Than 1000 Money

  QTF4-RCFX-EZC3M
  8P2R-JNMR-B2YEU
  1QC7-N47Q-UH485
 10. Unlock All Cars

  W5FK-CKJE-X0A3C
  N8UN-0F2T-RXXAM
  K8XQ-5T2Z-E4BA3
 11. 1 Hit Kill Codes

  XYC8-HVEY-B0CB5
  These codes let you perform 1 Hit Kills with the selected weapons
 12. Flamer

  ZH71-PEP6-0HMCQ
  VAX5-VH6M-NMFD3
 13. Machine Gun

  KK8Z-XQHG-F83Z4
  3R33-KVJG-DJFNQ
 14. Pulse Gun

  1CNJ-JG61-VGADH
  4D1F-C820-V0Q01
 15. Lighting

  2G7M-8Y95-93H9V
  FXZM-BBJF-NDYGX
 16. Shotgun

  9WVU-F5FH-ZERV6
  4K5G-J678-M6ED8
 17. Railgun

  314V-72AZ-TXFJ3
  7E2E-MP0G-T2U79
 18. Moon Jump

  N13B-VKDK-GNZ86
  JDUE-EFBN-YA07G
  2G4G-0BCA-KF0D1
  07GZ-YVUF-Z7XFQ
  G2XK-Y96D-XJ1YD
  Press Cross + R1 to activate
 19. Max Stats For All Trucks

  QNR7-V720-DFY6G
  P48R-B0BP-JBV7H
  UHYJ-4MXZ-U237V
 20. Unlock Truck Codes

  MEY5-HG23-DZWX6
 21. Airborne Ranger

  H3DJ-PFCU-1YR3J
  P48R-B0BP-JBV7H
  2X0P-38P4-H1R2U
 22. Airborne Ranger Champ

  TYZA-2R14-R4N15
  3ZMM-UCRT-Q6CNA
  2X0P-38P4-H1R2U
 23. American Guardian

  JWQF-27XY-PQE46
  QAZW-YH7V-BM2W3
  2X0P-38P4-H1R2U
 24. American Guardian Champ

  J0XY-AZXN-JE8HV
  H04J-Z38N-EZBAE
  2X0P-38P4-H1R2U
 25. Avenger

  4DD2-78A8-2BBVC
  FAA2-5CQU-35DE3
  2X0P-38P4-H1R2U
 26. Avenger Champ

  XK63-DGHP-13Q15
  765J-Z5D6-9KNHN
  2X0P-38P4-H1R2U
 27. Blacksmith

  4K8K-9785-RUNDP
  TC9B-4806-833UC
  2X0P-38P4-H1R2U
 28. Blacksmith Champ

  M4NK-7XAC-0MCGK
  60FM-0M8M-AB4BF
  2X0P-38P4-H1R2U
 29. Bulldozer

  0D9N-KB0D-FFMF8
  A9W6-29JB-70ZE9
  2X0P-38P4-H1R2U
 30. Bulldozer Champ

  6YJV-VT2A-60H8T
  DG66-707Q-ARU5U
  2X0P-38P4-H1R2U
 31. Bustin' Loose

  5VNT-T8BW-G499R
  0HAH-HC83-006T9
  2X0P-38P4-H1R2U
 32. Bustin' Loose Champ

  M20W-01HZ-VYJ8N
  5QYY-B7X6-UNMU2
  2X0P-38P4-H1R2U
 33. Destroyer

  E19J-YPM3-QMN5A
  F005-4G98-N1ZZE
  2X0P-38P4-H1R2U
 34. Destroyer Champ

  M0Z3-DB64-Y9XK1
  YQU8-01CY-C0MCD
  2X0P-38P4-H1R2U
 35. El Toro Loco

  1UEU-1T3G-J4T6Z
  ZGXX-R14H-WWZ4R
  2X0P-38P4-H1R2U
 36. El Toro Loco Champ

  W7PV-97NF-AZQ21
  DHJ9-GZBQ-KXW8W
  2X0P-38P4-H1R2U
 37. Eradicator

  ZXG7-CZ10-E4KNK
  Z31U-C6DJ-VCN9K
  2X0P-38P4-H1R2U
 38. Eradicator Champ

  GFGH-19X4-C6TZH
  GZAN-M1XB-WDHTR
  2X0P-38P4-H1R2U
 39. Goldberg

  A6JE-0RA2-72NNM
  GUVP-RGZK-CE8NW
  2X0P-38P4-H1R2U
 40. Goldberg Champ

  E39X-5408-N6HE8
  QU7J-5QD3-1RBHG
  2X0P-38P4-H1R2U
 41. Grave Digger

  ET4Q-8EG9-Q3Q8D
  D9VJ-AD2K-Z5DAY
  2X0P-38P4-H1R2U
 42. Grave Digger Champ

  VTBD-H9D2-5PXHV
  VCG2-ZBE5-UMHVA
  2X0P-38P4-H1R2U
 43. Gun Slinger

  RP0E-PM2Y-9M1GV
  X8VM-WC01-2HJ7Z
  2X0P-38P4-H1R2U
 44. Gun Slinger Champ

  KQ44-Y92F-X3XJF
  48C4-87ZZ-E21VA
  2X0P-38P4-H1R2U
 45. King Krunch

  TXFK-NXJ6-F85FF
  XYZ6-V9JF-A1Q6H
  2X0P-38P4-H1R2U
 46. King Krunch Champ

  07AA-GHUQ-DB65W
  VK87-BE36-5PWEM
  2X0P-38P4-H1R2U
 47. Madusa

  HR36-K5HK-JU2E7
  X3GH-QR8G-6179B
  2X0P-38P4-H1R2U
 48. Madusa Champ

  266H-MAF5-4A3EU
  B5R1-QZNF-9QER7
  2X0P-38P4-H1R2U
 49. Mountaineer

  X445-NZNP-UWB1J
  8RTH-72GC-Z48BE
  2X0P-38P4-H1R2U
 50. Mountaineer Champ

  QE0Q-WU8R-REK0M
  P6W4-B1TK-GK12D
  2X0P-38P4-H1R2U
 51. Predator

  R3QJ-D67W-BFC9X
  AUUA-DA7Q-FYYHH
  2X0P-38P4-H1R2U
 52. Predator Champ

  KYYP-R7U0-ZR69Z
  32ZK-GU87-6H4KE
  2X0P-38P4-H1R2U
 53. Prowler

  JNM9-FFRT-651YB
  UZH4-UNE6-EMNG2
  2X0P-38P4-H1R2U
 54. Prowler Champ

  TTF1-A0QH-MK8TA
  YPZ1-M2XE-EDTQJ
  2X0P-38P4-H1R2U
 55. Reptoid

  4AKT-PWRZ-GTUEH
  T7KG-Z98H-V66Q0
  2X0P-38P4-H1R2U
 56. Reptoid Champ

  WJYZ-PZXM-CGRKA
  8YVC-NHD9-6UD2V
  2X0P-38P4-H1R2U
 57. Spiderman

  7RH9-UM1P-ZRHJ1
  VJZH-CHD6-KH0XD
  2X0P-38P4-H1R2U
 58. Spiderman Champ

  W41K-0C3V-Y8XT6
  E8U7-6R7N-G81XD
  2X0P-38P4-H1R2U
 59. Blue Thunder

  CP4M-7DHQ-53EQB
  PGXC-9VEF-K9GBF
  2X0P-38P4-H1R2U
 60. Blue Thunder Champ

  GC4N-5V96-PW8G2
  E5HT-UWKJ-BKQ2V
  2X0P-38P4-H1R2U
 61. Sting

  20UA-MGND-G5RJ3
  409C-B9VG-WVGZC
  2X0P-38P4-H1R2U
 62. Sting Champ

  M1D8-635X-Q84GM
  7PKA-VGGJ-MZMVX
  2X0P-38P4-H1R2U
 63. Sudden Impact

  K1KA-XTHD-2PN36
  BFG7-9KK0-F6XR8
  2X0P-38P4-H1R2U
 64. Sudden Impact Champ

  R67Z-UFC3-Y3X0B
  KD95-P1GA-NWQUX
  2X0P-38P4-H1R2U
 65. Survivor

  6HBV-567D-XFD42
  XEQ9-GPZT-2G4BT
  2X0P-38P4-H1R2U
 66. Survivor Champ

  FBYE-BMCM-7TBTK
  TDX3-BHJW-XBVJB
  2X0P-38P4-H1R2U
 67. Thrasher

  YY8N-CT2A-AKMUJ
  VGFD-BPDE-W4C66
  2X0P-38P4-H1R2U
 68. Thrasher Champ

  E07N-1C0U-12PTU
  3Q7H-GWED-T7ZCF
  2X0P-38P4-H1R2U
 69. Wild Thing

  WGDV-5KDC-3KN76
  X712-9TEG-4REBE
  2X0P-38P4-H1R2U
 70. Wild Thing Champ

  H1C5-XYFA-7RV0Q
  CKK1-40WN-GQ8G8
  2X0P-38P4-H1R2U
 71. Wolverine

  CRD0-AYZQ-4F35B
  FQ4F-KMGQ-A2KYN
  2X0P-38P4-H1R2U
 72. Wolverine Champ

  NR58-7X1Y-MMTZJ
  ZRRN-6930-KUYRC
  2X0P-38P4-H1R2U
 73. Grave Digger (Special)

  04K8-DRJX-4298N
  WJVC-YTF6-61JYG
  2X0P-38P4-H1R2U
 74. Grave Digger (Special Champ)

  WR1G-P8J1-PT25B
  0EJV-Q3RY-9PY3M
  2X0P-38P4-H1R2U
 75. The Hulk

  408V-VBQU-QV1ZQ
  BV4F-X1AR-8EHJG
  2X0P-38P4-H1R2U
 76. IP Inland Champ

  M58R-VADE-WDU4Z
  E6XX-BPHX-8GZ55
  2X0P-38P4-H1R2U
 77. Big Yellow

  NCYA-8FPF-NDX0D
  VRWJ-C51K-1VERZ
  2X0P-38P4-H1R2U
 78. Hooch Wagon Champ

  J94Q-6HCU-T7QRF
  9Y3C-P4MM-ADRAE
  2X0P-38P4-H1R2U
 79. Dog Pound

  4XT8-85XC-642TW
  UZVU-RK5Y-4E4H4
  2X0P-38P4-H1R2U
 80. Bull Dog Champ

  REYX-3TAJ-7R5UR
  BBTH-WJ1Z-6QGR7
  2X0P-38P4-H1R2U
 81. Armored Force

  K2NQ-96BU-JY1EK
  8N98-2CZG-JP8BG
  2X0P-38P4-H1R2U
 82. Paddy Wagon Champ

  HP7P-HMQM-78C1H
  76EP-CAQD-7KCB1
  2X0P-38P4-H1R2U
 83. Rayman

  42U9-WEYZ-6AJHV
  8ZHC-FBHE-ME4ZN
  2X0P-38P4-H1R2U